Kontakt:

Obecný úrad
Obec Rovňany, č. 98
985 24 Rovňany

+421 47 / 422 34 59
www.rovnany.ocu.sk

ocurovnany@ma-net.sk


IČO: 00 648 612
Prima banka Slovensko a.s.
Lučenec
Č. ú. 6009245001/5600
IBAN SK89 5600 0000 0060 0924 5001

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Súčasnosť

Obec Rovňany, región Novohrad, ležia v južnej časti Slovenského rudohoria na nive širokej doliny Ipľa, severne od okresného mesta Poltár, vzdialená 4 km. Nadmorská výška 235 m v strede obce, 230 – 432 m n.m. v chotári. Ku obci patria miestne časti Bukovinka, Hrabovská, Kúpeľ a Vinica.
Nové územné členenie Slovenskej republiky vykonané v roku 1996 pričlenilo Rovňany do novo vzniknutého okresu Poltár. Podľa počtu obyvateľov je okres Poltár šiesty najmenší a podľa zaľudnenia piaty najredšie osídlený okres Slovenska.

Chotár obce sa rozprestiera na rozhraní Lučenskej kotliny a Cinobanského predhoria.
Podnebie je mierne. Priemerná ročná teplota je okolo 8ºC, ročný priemer zrážok 700 mm.
Hlavnou riečnou osou je Ipeľ, ktorého dĺžka na území Novohradu je asi 102 km. Územie Rovňan patrí do jeho horného toku. Rieka Ipeľ prináša hojne stavebného piesku. Z neho je upravený „mlynský potok“ na ktorom sú vybudované tri hate. Prevládajú ihličnaté lesy. Rovinný chotár tvoria kryštalické bridlice, štrky, piesky, íly poltárskej formácie a na nich uloženiny Ipľa. Chotár obce je väčšinou odlesnený.

V druhej polovici 19. storočia sa utvorila železorudná banská oblasť, ktorá zasahovala aj do katastrálneho územia Rovňan.
V Rovňanoch meteorologická stanica zrážkomerná, doplnková v nadmorskej výške 238 m, miesto však už patrí geomorfologicky do Lučenskej kotliny.

V katastri sa nachádza chránená krajinná oblasť Rovnianska gaštanica. Založená bohatšími majiteľmi pozemkov začiatkom 18. storočia na podporu poľovnej hlavne čiernej zveri. Pamätá už päť generácií ľudí. Ide o územie s areálom výskytu starých jedlých gaštanov (50 – 60 mohutných starých stromov aj 200 rokov starých) o výške 20 – 25 metrov, s obvodom 1,3 metra od 3 – 5 metrov. Objekt predstavuje významné biologické, ekonomické, krajinársko-estetické a kultúrne hodnoty.

V priestore medzi Rovňanmi a Zeleným na lúkach pri Ipli sa vyskytuje chránený rastlinný druh Korunka strakatá. Územie bolo vyhlásené za chránené nálezisko. Pri meliorovaní pozemkov bola táto rastlina zničená. O jej záchranu sa pokúsili pracovníci Drobnej prevádzkárne pri MNV v Uhorskom, vybrali cibuľky a rozdali občanom, aby ich zasadili v záhradách.

Krajinný komplex Salaš – Háj – Rovňanský vrch tvoria svojrázne biocenózy starých dubov s bohatými formáciami krovín. Nachádza sa tu aj bohaté zastúpenie fauny aj flóry.

V obci sa nachádzajú aj dve kultúrne pamiatky:
Kúria – postavená roku 1713, prestavaná 1767, prefasádovaná v 1. polovici 19. storočia v empírovom slohu. Je to jednopodlažný pozdĺžny objekt s dvoma arkádami vo dvore a so stĺpovou loggiou do záhrady. Priestory sú zaklenuté valenou klenbou s lunetami a korýtkovými klenbami. Na kamennom vstupnom portáli sa nachádza erb s letopočtom prestavby 1767.

Kostol – evanjelický a.v. z roku 1896, úplne prestavaný a zmodernizovaný v roku 1937. Je to sieňová stavba s vežou v priečelí.

ŠKOLSTVO

Od prijatia kresťanstva v našej krajine bolo školstvo v starostlivosti cirkvi. Už kráľ Štefan I. nariadil, aby bola pri každej fare škola. Preto sa aj vyučovanie obmedzovalo predovšetkým na náboženstvo a až v druhom rade na čítanie, písanie a základné počtové úkony.

Z údajov z roku 1900 sa dozvedáme, že v Rovňanoch bola Evanjelická ľudová škola. V 6 triednej zmiešanej škole bol vyučovací jazyk maďarský.

Za I. ČSR bola od roku 1922 zavedená osemročná školopovinnosť. V školskom roku 1923/1924 navštevovalo školu 39 žiakov. Zavedený bol 7. ročník a dva nové predmety – občianska náuka a ručná práca.

1. septembra 1930 sa v obci kládol základný kameň pre novú jednotriednu školu. Posviacka školy bola slávnostne prevedená 4. októbra 1931.

V školskom roku 1936/1937 navštevovalo Evanjelickú ľudovú školu v Rovňanoch 43 detí. Od 1. septembra 1941 je škola premenovaná na školu obecnú.
Počas frontu bola v škole poľná nemocnica. V škole sa po odstránení škôd začalo vyučovať 12. februára 1945. V máji 1945 bola cirkevná škola v Rovňanoch poštátnená.

V školskom roku 1945/1946 boli žiaci od 6. ročníka povinní chodiť do Štátnej meštianskej školy v Poltári. V školskom roku 1948/1949 bola škola premenovaná na Národnú školu.

V školskom roku 1954/1955 bola škola už len štvortriedna, čím ubudol aj počet žiakov. Založený bol „Mičurínsky krúžok“, žiaci sa zúčastňovali poľnohospodárskych brigád na JRD, čistili lúky a školskú záhradu, dvor a okolie školy, upravovali stromy. Zbierali žalude, gaštany, slivky vo vinici, podieľali sa na zbere železného šrotu, papiera, pomáhali pri skrášľovaní obce.

Dňom 31. augusta 1980 sa Základná škola v Rovňanoch ruší a žiaci prechádzajú do plno organizovanej Základnej školy v Uhorskom. V roku 1995 navštevovalo ZŠ v Poltári 22 detí. Materskú školu navštevovali deti v Uhorskom a v Ozdíne.