Kontakt:

Obecný úrad
Obec Rovňany, č. 98
985 24 Rovňany

+421 47 / 422 34 59
www.rovnany.ocu.sk

ocurovnany@ma-net.sk


IČO: 00 648 612
Prima banka Slovensko a.s.
Lučenec
Č. ú. 6009245001/5600
IBAN SK89 5600 0000 0060 0924 5001

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Úradná Tabuľa

 1. Zámer - odpredaj majetku obce - 02.06.2015
 2. VZN verejné kultúrne podujatia
 3. Štatút obecnej knižnice
 4. VZN o podmienakch poskytovania dotácií z prostriedkov obce
 5. VZN o miestnych daniach 2014
 6. VZN o chove psov
 7. VZN - čas predaja
 8. Smernica - slobodný prístup k informáciám
 9. Program odpadového hospodárstva
 10. VzN č. 2/2014 o cenách služieb poskytovaných obcou
 11. VzN č. 5/2013 o podmienka poskyt.fin.príspevkov pre obyv.v hmotnej núdzi
 12. VzN č. 6/2013 o spôsobe náhr.zásobovania vodou, náhr.odvázdanie odp.vôd
 13. Rozpočet obce na rok 2015, výhľad 2016-2017
 14. VzN č. 1/2015 o DzN, miestnych daniach a poplatkoch pre rok 2015
 15. Štatút obce Rovňany
 16. Plán vývozu komunálneho odpadu a plastov pre rok 2015
 17. Plán činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2015
 18. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva
 19. VzN č. 2/2015 o cenách služieb poskytovaných obcou
 20. VzN č. 3/2015 o držaní a vodení psov
 21. Hrtan Zoltán Mgr- správne konanie
 22. Slovenský plynárenský priemysel
  Prechod na nový odorant zemného plynu
 23. Zásady odmeňovani poslancov OZ
 24. Vnútorný predpis - Zákon č. 307/2014 Z.z.
 25. Výročná správa obce za rok 2014
 26. Záverečný účet obce za rok 2014
 27. Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2014
 28. Oznámenie o začatí územného konania, str.1,2
  realizácia optických sietí KLASTER K-2
 29. Oznámenie o začatí územného konania, str.3,4,5
  realizácia optických sietí KLASTER K-2
 30. Oznámenie o začatí územného konania
  Oznámenie o začatí územného konania
 31. Číslo: 95/2015-175/Bč
  Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie
 32. Informácie pre voliča
  Voľby do NRSR 5.3.2016
 33. Voľby do NR SR 2016 - elektronická adresa
  Voľby do NR SR 2016 - elektronická adresa
 34. Vzn č. 4/2015
  o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisť.ovzdušia
 35. Vzn obce - miestne dane a poplatky
  rok 2016
 36. Vzn č. 5/2015
  o vyhradení miest na umiestňovanie plagátov na VP počas volebnej kampane
 37. Rozpočet obce Rovňany
  rok 2016, výhľad 2017-2018
 38. Zásady pre tvorbu SF a pre použitie prostred. zo SF
  na rok 2016
 39. VzN o nakladaní s komunálnymi a s drobnými
  stavebnými odpadmi na území obce Rovňany
 40. Individuálna výročná správa Obec Rovňany
  rok 2015
 41. Záverečný účet Obce Rovňany
  rok 2015
 42. Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu za rok 2015
  Príloha č. 1 k Záverečnému účtu za rok 2015
 43. VzN č. 01/2017
  o DzN, miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odapdy
 44. Rozpočet Obce Rovňany
  rok 2017 a výhľad na roky 2018,2019
 45. Záverečný účet obce - návrh
  rok 2016
 46. Hodnodtiaca správa k plnenie programového rozpočtu za rok 2016
  Príloha č. 1 k Záverečnému účtu za rok 2016