Kontakt:

Obecný úrad
Obec Rovňany, č. 98
985 24 Rovňany

+421 47 / 422 34 59
www.rovnany.ocu.sk

ocurovnany@ma-net.sk


IČO: 00 648 612
Prima banka Slovensko a.s.
Lučenec
Č. ú. 6009245001/5600
IBAN SK89 5600 0000 0060 0924 5001

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Zmluvy

 1. Zmluva o dielo č.1222/2011/7809/2011-030252
 2. Zmluva o prevádzkovaní pohrebiska
 3. Poistná zmluva č. 22-11747
  Úrazové poistenie - 102 - krátkodobé aktivačné práce
 4. Poistná zmluva č. 22-11828
  Úrazové poistenie - 102 - krátkodobé aktivačné práce
 5. Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere 25/002/11 - Dodatok č. 1
 6. Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere č.25/002/11
 7. Poistná zmluva č.22-12011
 8. Poistná zmluva č.22-12012
 9. Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny-posilňovňa .pdf
 10. Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny-verejné osvetlenie.pdf
 11. Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny-obecný úrad.jpg
 12. Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny-ihrisko.jpg
 13. Zmluva o dielo- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. 002
 14. Zmluva o dielo 82012
 15. Zmluva o dielo č. O45112-1
 16. Poistná zmluva č. 22-12221
 17. Zmluva č. 12013 o poskytnutí dotácie
 18. Poistná zmluva č. 22
 19. Príkazná zmluva
 20. Poistná zmluva č. 22-12240
 21. mandátna zmluva-školenie OBP
 22. poistmá zmluva 22-12254
 23. Zmluva o dielo č. 913LO
 24. Zmluva o dielo - oprava strechy
 25. zmluva o dielo 0114/LO
 26. Poistná zmluva 22-12344
 27. zmluvu č. 012014 o poskyt.dotácie
 28. zmluva zber šatstva
 29. Poistná zmluva č. 22-12381
 30. Zmluva o dielo - výmena okien KD
 31. Zmluva - audit
 32. Poistná zmluva menšie obecné služby
 33. Zmluva-DEUS
 34. Zmluva o poskytnutí dotácie
 35. Zmluva -vypracovanie PHSR
 36. Poistná zmluva vlečka
 37. Zmluva o dielo - PD ČOV
 38. Zmluva o dielo - PD ČOV
 39. Poistná zmluva 2212530, str.1,2
 40. Poisstná zmluva 221530, str.3,4,5
 41. Kúpna zmluva
  predaj pozemku - p.č. 14/75 k.ú.Rovňany
 42. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
  balík služieb - telefón, pevná linka
 43. Poistná zmluva MOS č. 2212551
  str. 1,2
 44. Poistná zmluva MOS č. 2212551
  str. 3,4,5
 45. Zmluva o dielo č. 010915
  vybudovanie bezdrôtového rozhlasu
 46. Zmluva o dielo
  výmena okien na KD Rovňany
 47. Dodatok č. 1 k zmluve DEUS
 48. Zmluva o budúcej zmluve
  Nájom nebytových priestorov - Ma-NET s.r.o.Poltár
 49. Koncesná zmluva str.1,2,3,4
  Modernizácia,prevádzka a údržba sústavy verejného osvetlenia
 50. Koncesná zmluva str. 5-8
  Modernizácia, prevádzka a údržba sústavy verejného osvetlenia
 51. Koncesná zmluva str.9-11
  Modernizácia,prevádzka a údržba sústavy verejného osvetlenia
 52. Koncesná zmluva príloha č. 1-I.
  Modernizácia,prevádzka a údržba sústavy verejného osvetlenia
 53. Koncesná zmluva príloha č. 1-II.
  Modernizácia,prevádzka a údržba sústavy verejného osvetlenia
 54. Koncesná zmluva príloha č. 2
  Modernizácia,prevádzka a údržba sústavy verejného osvetlenia
 55. Koncesná zmluva príloha č. 3
  Modernizácia,prevádzka a údržba sústavy verejného osvetlenia
 56. Koncesná zmluva - príloha č. 4,5A,5B,6
  Modernizácia,prevádzka a údržba sústavy verejného osvetlenia
 57. Kúpna zmluva
  predaj pozemku p.č. 267/17 k.ú. Rovňany
 58. Zmluva č. ZLP-2016-0886, str.1,2,3,4
  Pripojenie k IS DEUS
 59. Zmluva č. ZLP-2016-0886, str.5,6,7,8
  Pripojenie k IS DEUS
 60. Mandátna zmluva
  školenie - menšie obecné služby OBP a PO
 61. Poistná zmluva str. 1,2
 62. Poistná zmluva str. 3,4
  MOS
 63. Poistná zmluva MOS str. 1,2
  č. 2212627
 64. Positná zmluva MOS str. 3,4,5
  č. 2212627
 65. Zmluva o dielo
  METAL SERVIS Recycling s.r.o. S.Ľupča
 66. Zmluva o dielo str.4,5,6
  METAL SERVIS Recycling s.r.o. Sl.Ľupča
 67. Zmluva o dielo str. 7,8
  METAL SERVIS REcycling s.r.o. S.Ľupča
 68. Zmluva o dielo 122016 str. 1,2,3
  Ekoservis Slovensko s.r.o. Veľký Slavkov
 69. Zmluva o dielo 122016 str. 3,4,5
  Ekoservis Slovensko s.r.o. Veľký Slavkov
 70. Zmluva o dielo 122016
  príloha 1
 71. Zmluva o dielo 122016
  príloha 2
 72. Zmluv ao dielo 122016
  príloha 3
 73. Zmluva o dielo 122016
  príloha 4
 74. Zmluva Slovgram na rok 2016
 75. Zmluva o budúcej zmluve firma NOWAS Bratislava
 76. Zmluva č. 992016ODDF str. 1,2,3,4
  poskytnutie finančnej dotácie
 77. Zmluva č. 992016 ODDF str. 5,6,7,8
  poskytnutie finančnej dotácie
 78. Kúpna zmluva
  pozemky pri ČOV
 79. Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
  INTA s.r.o.- jedlé oleje a tuky
 80. Zmluva o nájme nebytových priestorov
  Ma-NET Team, s.r.o.
 81. Poistná zmluva 2212627 str.1,2,3
  MOS
 82. Poistná zmluva 221627 str.4,5,6
  MOS
 83. Zmluva o dielo č. 10182016
  Oprava chodníka
 84. Dodatok k zmluve č. 1
  DEUS
 85. Zmluva o dielo č. 19102016
  plastové dvere - KD
 86. Zmluva o dielo 012016
  rekonštr.sály KD
 87. Zmluva o dielo 022016
  rekonštr.sály KD
 88. Zmluva o dielo 161002
  Montáž svietidiel
 89. Zmluva č. 73/2016 o zabezpečení systému združ.nakladania s odpadmi z obalov str. 1-5
  NOWAS s.r.o. str. 1-5
 90. Zmluva č. 73/2016 o zabezpečení systému združ.nakladania s odpadmi z obalov str.6-8
  NOWAS sr.o. Bratislava
 91. Zmluva č. 73/2016 o zabezpečení systému združ.nakladania s odpadmi z obalov str.9-10
  NOWAS s.r.o. Bratislava
 92. Zmluva o poskytovaní služby č. 20716
  mobilný výkup odpad č. 200101, 200125
 93. Poistná zmluva 22-12772 str.1,2,3
  MOS
 94. Poistná zmluva 22-12772 str.4,5,6
  MOS
 95. Poistná zmluva 2212779 str. 1,2,3
  MOS
 96. Poistná zmluva 2212779 str. 3,4,5
  MOS
 97. Kúpna zmluva
  predaj pozemku p.č. 14/29
 98. Dodatok k zmluve - Slovak Telekom a.s.
  pevná linka
 99. Zmluva o poskytnutí dotácie č. 022017
  ZŠ Málinec